Varovanje zasebnosti

Podatke, ki jih boste vpisali na spletnem mestu bomo obravnavali kot zaupne in bodo uporabljeni izključno za komuniciranje z vami. Varovani bodo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Podatki in informacije so nam poslani preko spleta v nezaščiteni elektronski obliki, zato so lahko na razpolago tudi tretjim osebam. Zaradi varovanja Vaše identitete in zasebnosti ne vpisujte osebnih podatkov, za katere ne želite, da so razkriti.